Valikko Sulje

Jalostussuositukset

Kuva Virva Säyriö

Schipperke on yleisesti ottaen terve rotu niin ihon, sisäelinten, raajojen kuin lustonkin osalta eikä 18 vuoden elinikäkään ole sille mahdottomuus.

Rotumme ei kuulu PEVISA:an eli Suomen Kennelliiton Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien Vastustamisohjelmaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki pennut, joiden vanhemmat ovat puhdasrotuisia schipperkejä, rekisteröidään vaikka vanhempien terveydestä ei olisi virallista näyttöä (esim. lonkkakuvaus- tai polvitutkimustulosta) ja vaikka niillä ei olisi näyttelytuloksia. Näiden tulosten vaatiminen jää siis tällä hetkellä pennun ostajien tehtäväksi.

Suomen Schipperkekerho ry:n jalostustoimikunta suosittelee

Yleiset suositukset

 • Jalostukseen tulee käyttää vain terveitä koiria.
 • Vältetään rotumääritelmässä mainittujen virheiden toistoa. Jalostukseen käytetään ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisia koiria.
 • Tehollisen populaation osuus on laskussa ja tilanteeseen tulee kiinnittää huomiota jalostuksessa käyttämällä rodun koiria ja sukulinjoja jalostukseen mahdollisimman laajasti.
 • Näyttelyistä tulisi olla kahdelta eri tuomarilta vähintään EH (erittäin hyvä). Vaihtoehtoisesti koira on osallistunut Kennelliiton ulkomuodon jalostustarkastukseen, jossa koira todetaan ulkomuodoltaan rodunomaiseksi.
 • Koira on osallistunut Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastukseen tai sillä on muu virallinen luonnetestitulos.

Viralliset terveystutkimukset

 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla voimassa oleva silmätutkimus. Mikäli koiralla on todettu jonkin tutkittavissa olevan silmäsairauden tai silmien muutoksen suhteen sellainen lievä silmämuutos, jolla ei ole koiran hyvinvoinnin kannalta merkitystä, tulee koira yhdistää saman silmäsairauden tai -muutoksen suhteen terveeksi todetun koiran kanssa.
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvilumpion tutkimustulos. 1-tuloksen saanut koira tulee yhdistää vain 0-tuloksen saaneen koiran kanssa. 2-tuloksen tai sitä huonomman tuloksen saanutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä kyynärnivelen tutkimustulos. 1-tuloksen saanut koira tulee yhdistää vain 0-tuloksen saaneen koiran kanssa. 2-tuloksen tai sitä huonomman tuloksen saanutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä lonkkanivelen tutkimustulos. Koira, jolla on C- tai D- lausunto, tulee yhdistää vain A- tai B- lausunnon saaneen koiran kanssa. E-lausunnon (selvästi dysplaattinen lonkkanivel) saanutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
 • Välimuotoisen lanneristinikaman kuvaustuloksen LTV1-LTV4 saanut koira tulee yhdistää vain LTV0-tuloksen saaneen koiran kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jotta muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa. Oireilevaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

Muut terveyteen liittyvät suositukset

 • Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla rotumääritelmän mukainen hampaisto ja purenta. Jalostuksessa on vältettävä kahden hammaspuutoksellisen koiran yhdistämistä. Purentavika on riittävä syy sulkemaan koira pois jalostuksesta.
 • Koiraa, jolla on todettu primaari, perinnöllinen epilepsia, ei saa käyttää jalostukseen. Myös sairaan koiran lähisukulaisten käyttöä tulisi välttää jalostuksessa. Jalostusvalinnoissa tulisi tarkastella koirien sukutauluja useamman polven ajalta, eikä kahta sukua joissa tiedetään olevan sairastuneita koiria tule yhdistää.
 • Mikäli koira on MPSIIIb kantaja, toisen osapuolen tulee olla geenitestillä terveeksi todettu. Kahden kantajan yhdistäminen on kielletty.
 • Yhdistettäessä koiria, jossa toinen on töpöhäntäinen ja toisen hännän pituudesta ei ole riittävää tietoa suositellaan aina geenitestin tekemistä T-Box mutaation poissulkemiseksi.