Valikko Sulje

Yhdistyksen säännöt

12.7.2010 Patentti- ja rekisterihallituksessa vahvistetut uudet säännöt
Suomen Schipperkekerho ry:n yhdistyssäännöt (pdf)

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

 • Yhdistyksen nimi on Suomen Schipperkekerho ry, josta kansainvälisissa yhteyksissä käytetään nimitystä Schipperke Club of Finland.
 • Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.
 • Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnanlaatu

 • Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää schipperke-koirarodun harrastusta, kasvatusta ja jalostusta Suomessa.
 • Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa, seuraamalla rotuun liittyvää kenneltoimintaa ja sen kehitystä sekä Suomessa että ulkomailla. Järjestämällä jalostustarkastuksia, keräämällä ja jakamalla tietoa sekä pitämällä kirjaa rodun terveystilanteesta.
 • Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja, toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, yleisiä huvitilaisuuksia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.
 • Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin

 • Yhdistys toimii yhteistyössä rotujärjestönsä Suomen Kääpiökoirayhdistys-Finlands Dvärghundsförening ry:n sekä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n kanssa.
 • Yhdistys voi liittyä jäseneksi myös muihin toimintansa tarkoitusperiä hyödyntäviin järjestöihin

4§ Yhdistyksen jäsenet

 • Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, perhe-, nuoriso-, tuomari-, ainais- tai kunniajäseniä.
  Vuosijäseneksi pääsee yhdistyksen hallituksen hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö suoritettuaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
 • Perhejäseneksi pääsee hallituksen hyväksymä henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu tämän kanssa samassa taloudessa, suoritettuaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
 • Nuorisojäseneksi pääsee hallituksen hyväksymä alle 18 vuotias henkilö suoritettuaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
 • Ainaisjäseneksi pääsee yhdistyksen hallituksen hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö suoritettuaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena.
 • Tuomarijäseneksi voidaan kutsua rodun ulkomuototuomari. Hänellä ei ole kokouksissa äänioikeutta eikä häneltä peritä jäsenmaksua.
 • Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö joka, joka merkittävällä tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Hallituksen esitys alistetaan yhdistyskokouksen hyväksyttäväksi. Kunniajäsenellä on kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosijäsenillä, mutta hän ei suorita jäsenmaksua.
 • Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyskokouksen pöytäkirjaan. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta huhtikuun loppuun mennessä, voi hallitus katsoa hänet eronneeksi.
 • Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, taikka rikkoo eläinsuojelua koskevaa lainsäädäntöä tai toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti, taikka on erotettu Suomen Kääpiökoirayhdistys-Finlands Dvärghundsförening ry:stä tai Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä. Erottaminen käsitellään yhdistyksen kokouksessa ja erottamispäätöksen on saatava ¾ enemmistö annetuista äänistä.

5§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi

 • Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
 • Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään tammikuun 30. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

6§ Yhdistyksen hallintoelimet

 • Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus.
 • Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyskokous.

7§ Yhdistyskokous/ yhdistyskokoukset

 • Yhdistys kokoontuu vuosittain varsinaiseen yhdistyskokoukseen, vuosikokoukseen joka pidetään maaliskuussa.
 • Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen hallituksen kutsusta, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii
 • Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita.
 • Kokouskutsu toimitetaan kaikille jäsenille postitse kirjallisesti tai julkaistuna yhdistyksen virallisessa jäsenlehdessä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
 • Yhdistyskokouksessa jokaisella vuosi-, perhe-, ainais- ja kunniajäsenellä on yksi ääni, minkä lisäksi jokainen mainituista jäsenistä voi valtakirjalla edustaa kahta(2) vuosi, perhe-, ainais- ja kunniajäsentä.
 • Nuorisojäsenelle annetaan äänioikeus viisitoista (15) vuotiaana.
 • Kaikki asiat, joista nämä säännöt ei toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita, sekä yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
 • Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

8§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 • Kokouksen avaus
 • Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä seuraavan vuoden jäsenmaksut.
 • Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja kaksi (2)varajäsentä.
 • Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä.
 • Valitaan henkilöt kenneljärjestöjen kokouksiin.
 • Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet.
 • Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle 1.helmikuuta mennessä.
 • Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 23 pykälän määräykset.

9§ Yhdistyksen hallitus

 • Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka toimikausi on vuosikokousten väli.
 • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6)jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
 • Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja varsinaiset jäsenet kolmeksi vuodeksi siten, että erovuorossa on vuosittain kaksi (2) hallituksen jäsentä. Kahtena ensimmäisenä vuonna erovuoroiset määrätään arvalla, tämän jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
 • Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
 • Hallitus on päätösvaltainen kokouksen koollekutsujan tiedotettua kokouksen ajasta ja paikasta hallituksen päätöksen mukaisella tavalla puheenjohtajalle, jäsenille ja varajäsenille sekä kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) hallituksen jäsentä tai varajäsentä on läsnä.
 • Varajäsenillä on läsnäolo-oikeus ja heidän asettumisensa varsinaisten jäsenten tilalle hallitukseen määräytyy saadun äänimäärän perusteella.
 • Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
 • Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.
 • Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
  • Hoitaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten
   mukaan.
  • Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.
  • Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidon ja tilinpäätöksen valmistumisesta.
  • Edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata sen puolesta.
  • Hoitaa tiedotus ja koulutustoimintaa.
  • Pitää yhteyttä muihin kenneljärjestöihin ja edustaa yhdistystä.
  • Hyväksyä yhdistyksen jäsenet sääntöjen 4§ mukaisesti ja pitää jäsenluetteloa ja päättää jäsenten erottamisesta näiden sääntöjen 4§ asettamissa rajoissa.
  • Nimetä vuosittain tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat.

10§ Sääntöjen muutos

 • Päätös näiden sääntöjen muutoksesta voidaan tehdä vain vuosikokouksen päätöksellä.
 • Sääntömuutosehdotus on julkaistava yhdistyksen lehdessä tai kokouskutsussa.
 • Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselle vaaditaan 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

11§ Yhdistyksen purkaminen

 • Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyskokouksessa joiden välillä on oltava ainakin yksi (1) kuukausi ja joista toisen on oltava vuosikokous.
 • Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä.
 • Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan jollekin kennelasiaa ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle purkamisesta päättävän yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti.

12§ Yhdistyslaki sekä muut säännöt, määräykset ja toimintatavat

 • Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä vakiintunutta kokouskäytäntöä siten kuin se alan kirjallisuudessa on esitetty. Sekä Suomen Kennelliitto ry:n ja Suomen Kääpiökoirayhdistys-Finlands Dvärghundsförening ry:n ohjeita, määräyksiä ja hyviä tapoja.